Teknisk handbok december 2018

Konstbyggnader - Broar & kajer - Träkonstruktioner

F Träkonstruktioner

 

F.1.1 Allmänt

 

Träkonstruktioner utförs i lägst C18/K18 och allt virke ska vara nytt.

 

Trädäcket förses med ytmaterial som minimerar risken för att brobanan blir hal.

 

Virket monteras tvärs brons/bryggans längdriktning. Detta för att minska risken för halka och stickor för gående och att smala cykelhjul går ner i springorna för cyklister.

 

F.1.5.3 Impregnering

 

Virke i träbeläggning, räcken, bänkar och trappor ska vara lägst i träskyddsklass NTR/A.

Övrigt virke ska vara i träskyddsklass NTR/M.

 

Virket tryckimpregneras efter kapning så att även kapad yta behandlas.

 

Träskyddsklasser för impregnerat virke enligt SS-EN 351-1 och NTR-dokument nr 1:2011

På NTRs hemsida står att läsa:

 

Trä impregnerat enligt klass M är avsett att användas i träkonstruktioner som riskerar att angripas av marina träskadegörare, t.ex. skeppsmask, samt i konstruktioner som utsätts för extrema påkänningar eller för vilka man ställer särskilda säkerhetskrav, d.v.s. riskklass 5 enligt europastandard EN 335. Exempel på användningsområden är kajanläggningar, grundpålar och kyltorn. Trä impregnerat enligt klass A är avsett att användas för virke i markkontakt och i sötvatten, samt i särskilda fall ovan mark, där man har en betydande risk för rötangrepp, d.v.s. riskklass 4 enligt EN 335. Exempel på användningsområden är ledningsstolpar, sliprar, stängselstolpar samt trall i direkt markkontakt.

 

Trä impregnerat enligt klass AB är avsett för användning i utsatta konstruktioner ovan mark, d.v.s. riskklass 3 enligt EN 335, som t.ex. staket, vindskivor. Trä impregnerat enligt klass B är endast avsett för utvändiga snickerier som fönster och dörrar.

 

Standarden tar hänsyn till att det kemiska träskyddet ska utformas efter risken för biologiska angrepp som man kan räkna med att träet kommer att utsättas för i sin slutliga användningsmiljö. Den underlättar därför för projektörer, konstruktörer, arkitekter, "gör-det-självare" m.fl. att välja "rätt impregnerat trä på rätt ställe".