Teknisk handbok december 2018

Konstbyggnader - Broar & kajer - Tekniska förutsättningar

B.1.1.1 Dimensionerande vattenföring och vattennivå

 

Texten ändras till att allt dimensioneras för HHW med 100 års återkomsttid.

 

Följande karakteristiska vattenstånd gäller för t.ex. Bassängkajen i Malmö:

 

                                                     RH2000        Malmö Stad lokala           RH70

 

Högsta högvatten         HHW          +1,85           +1,90                              +1.76

 

Medelvatten                 MW            +0.08           +0,13                              -0.01

 

Lägsta lågvatten           LLW           -1,15            -1,10                               -1.24

 

0.5m ska adderas till ovan nivåer vid risk för inläckage.

 

Svalltornseffekt kan tillkomma i kanalsystem och hamnbassänger. Exempel är stormen Sven i december 2013 som gav ett ”medelvattenstånd” i Inre hamnen på ca +2m.

 

Olika höjdsystem

 

Malmö stad har haft ett antal olika höjdsystem genom tiden men de tre senaste är värda att nämnda Malmö stads lokala, RH 70 och nu senast RH 2000 som gäller från 1 februari 2011.

 

Höjdskillnaden mellan Malmö lokala och RH 2000 är 0.049m, eller 49mm.

 

Höjdskillnaden mellan Malmö lokala och RH 70 är 0.14m, eller 140mm.

 

OBS – Särskild kontroll ska ske i varje enskilt objekt att skillnaderna stämmer.

 

B.1.1.2 Utformning

 

Broar över kanalerna utformas som ramkonstruktion utan brolager och med lägsta segelfria höjd på minst +2.10 i Malmö lokala, eller + 2.05 i RH 2000. Kontrolleras i varje objekt.

 

Oavsett om höjdangivelse finns i vattendom eller motsvarande ska den fria höjden vara minst 0,3 m över HHW och minst 1,2 m över MW.

 

Brolagers underkant ska alltid placeras minst 0,30 m över HHW.

 

B.1.1.3 Slänter

 

Slänter i anslutning till/under bron ska utföras med släntbeklädnad fram till det att en släntlutning av max 1:3 råder. Släntbeklädnaden ska utföras med plattor satta i betong eller i mönstrad markbetong. Släntbeklädnaden ska sträcka sig minst 0,5 m utanför kantbalkens dropplinje. Släntbeklädnad ska ingå i broarbetena.

 

B.1.2 Tekniska livslängder, (minimikrav)

 

Betong- och stålbroar dimensioneras i sin helhet för livslängdsklass 120 år.

 

Träbroar dimensioneras för livslängdsklass 80 år och för ingående betongdelar 120 år.

 

Stödmurar med en höjd mindre än 2,0m, dimensioneras i sin helhet för livslängdsklass 80 år.

 

Stödmurar med en höjd 2,0m och högre, dimensioneras i sin helhet för livslängdsklass 120 år.

 

Kajkonstruktioner dimensioneras i sin helhet för livslängdsklass 120 år.

 

Byggnader dimensioneras i sin helhet för livslängdsklass 100 år.

 

B.1.3.4 Brostöd

 

B.1.3.4.2 Brostöd som dimensioneras för påkörning

 

För definition av skivstöd se SS-EN 1992-1-1, 5.3.1(7).

 

Ett vägräcke i kapacitetsklass N2 kan inte antas skydda ett brostöd vid en väg mot sådana påkörningar som kan skada stödet.

 

B.1.4 Fria utrymmen för trafik under bron

 

Texten kompletteras med att fri höjd, utan hänsyn till vertikalradier, är minst:

 

Vägbana - 4,70m om brons överbyggnad är tung.

 

Vägbana - 5,20m om brons överbyggnad är lätt.

 

Järnväg - 5,90m till 6,50m.

 

GC-väg - 2,60 m

 

Ridväg - 3,10 m

 

Segelfri höjd minst + 2.05 i RH 2000.

 

B.1.10 Brobaneplattor

 

B.1.10.2 Avvägningsdubbar

 

En brobaneplatta ska förses med avvägningsdubbar av mässing enligt AMA, DEP.1831 eller VV standardritning 582-2S-d - Avvägningsdubb som är i stort sett samma ritning.

 

Avvägningsdubbarna ska placeras i följande punkter längs brobaneplattans kanter vid upplag, i fältmitt och i fjärdedelspunkterna i spann med mer än 25 m spännvidd.

 

B.1.11 Kantbalkar

 

B.1.11.2 Väg- samt gång- och cykelbro

 

Kantbalkar utförs alltid förhöjda och med minst 100mm visning över beläggningen.

 

På en förhöjd kantbalk lutas översidan minst 1:20 in mot vägbanan.

 

För att minska risken för plogskador utformas en kantbalks ände med en 100 mm bred och 150 mm lång avfasning av insidan samt en 100 mm hög och 150 mm lång avfasning av översidan.

 

B.2 Verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet – allmänt

 

B.2.2 Säkerhetsklass.

 

Föreskrifterna, handlingar, mm gäller i den rangordning som ger den största totala säkerheten.