Teknisk handbok december 2018

Konstbyggnader - Broar & kajer - Stål- & aluminiumkonstruktioner

E.2.2 Beständighet

 

Stål som ska ytbehandlas varmförzinkas till min C4 eller rostskyddsmålas till min C5-M.

 

För få rätt µ-tal på ytbehandling ska alla kanter vara väl rundade med radien minst 3mm.

 

E.2.2.1 Stålöverbyggnad

 

E.2.2.1.1 Allmänt

 

Stålöverbyggnader och broar ska utformas enligt korrosivitetsklass C5-M.

 

E.2.2.1.2 Ytbehandling med rostskyddssystem

 

Ytbehandlingen ska utföras enligt serie SS-EN ISO 12944.

 

Rostskyddssystem för korrosivitetsklass C5-M ska utföras enligt SS-EN ISO 12944-5, system A5M.06-EP(Zn)/EP/PUR.

 

Rostskyddssystem på varmförzinkade stålkonstruktioner utförs i korrosivitetsklass C4 enligt SS-EN ISO 12944-5, system A7.11 EP/PUR.

 

Rostskyddssystem på varmförzinkade stålkonstruktioner utförs i korrosivitetsklass C5-M enligt SS-EN ISO 12944-5, system A7.12 EP/PUR.

 

Vid val av färgsystem ska hög beständighet mot erosion, nötning, UV-ljus och framtida underhåll beaktas samt att så låg miljöbelastning som möjligt eftersträvas.

 

 

Ytor som motgjuts av betong ska förbehandlas och förses med minst grund- och mellanfärg på en bredd av minst 50 mm utefter plåtens kanter. Om förlorad form används ska det ytbehandlade området ökas till minst 50 mm från den förlorade formens kant.

 

Om prefabricerade betongelement används ska anliggningsytorna och minst 50 mm in från gjutöppningarnas kant förses med minst grund- och mellanfärg. De delar av plåtar som ska förses med svetsbultar får inte rostskyddsmålas före svetsningen av svetsbultar.

 

Målningssystem, NCS-kulörer och målad yta anges alltid på relationsritning.

 

E.2.2.1.5 Rostfritt stål

 

Stålsorterna 1.4462, 1.4529, 1.4539, 1.4410 och 1.4547 enligt SS-EN 10088 får används i korrosivitetsklass C5-M utan ytbehandling för korrosionsskydd.

 

Rostfritt stål utförs lägst i kvaliteterna SMO 254 (EN 1.4547) eller SS 142377 (EN 1.4462).

Rostfritt stål ska undvikas i offentlig miljö pga. stöldrisk och vandalisering.

 

E.4 Utformning - aluminiumkonstruktioner

 

Aluminium ska undvikas i offentlig miljö pga. stöldrisk och vandalisering.

 

Aluminiumkonstruktioner och broar ska utformas i korrosivitetsklass C5-M.

 

Aluminium utförs lägst i kvaliteterna SS 4125 om t<4mm och SS 4140 om t>4mm samt vara saltvattenbeständig.