Teknisk handbok februari 2017

Konstbyggnader - Broar & kajer - kajkonstruktioner

Kajplan och kajkonstruktioner dimensioneras enligt Eurocodes dock minst för en jämnt fördelad nyttig last om 20 kPa. Se även avsnitt L under sidan "Öppningsbara broar".

 

Vid betraktande av kajens stabilitet antas kajen belastas vinkelrätt krönbalken med 20 kN/m och parallellt kajen med 5 kN/m. Kajkonstruktion ska kunna uppta en horisontell stötkraft från fartyg om 0,75 MN, γf=1,3, och lastlängd 1m.

 

Konstruktionerna ska dimensioneras för ett godtyckligt stagbortfall. Vid stagbortfall tillåts förhöjda spänningar i ingående konstruktionsdelar, spänningen i stål får uppgå till sträckgränsen och spänningen i betong till halva kubhållfastheten. Dubbla stag vid kajavslutningar ska utföras.

 

Bakåtförankringen utförs med sneda stag förankrade ner i kalkberget, alternativt med horisontella stag och ankarplatta i betong.

 

Sponten ska dimensioneras för en vattenståndsskillnad på 0,5m för vanligt lastfall, då vattenytan går ner efter högt vattenstånd.

 

 

 

Infällda kajstegar ordnas med max 50 m avstånd. Handtag på betongkrönbalk monteras med låsta beslag. Material i SMO 254 (EN 1.4547) eller SS 142377 (EN 1.4462). Kajstege av typ repstege accepteras inte.

 

 

 

 

 

Sektioner från Kaj 35. Överkant krönbalk ligger i samma nivå som planen innanför. Ska utföras med 20 cm överhöjning.

 

Fäste för räddningslina, monteras i pågjutningen, alternativt svetsas i spont med lämplig elektrod och plastad 10 mm rostfri räddningslina monteras, ca 0.2. över medelvattenytan.

 

På en spontkaj utan pågjutning svetsas kajstegen mot spont med lämplig elektrod.

 

 

Beständighetskrav för spont

 

Oskyddad stålspont dimensioneras för dubbelsidig avrostning som antas till 0.1 mm per sida och år, dvs. 0.2mm per år. (Erfarenhetsvärde från Kaj 31 i Malmö). Ett problem är dock då att få eller inga tillverkare valsar så tjocka plank som motsvarar detta krav.

 

En acceptabel lösning är betongpågjutning på båda sidor spont ner till -1m under MW. Då accepteras totalt 0.05 mm per sida och år, dvs. 0.1mm per år.

 

Detta ger en rostmån på 12 mm. Till detta kommer den statiska sen den statiskt verksamma delen som ska finnas även efter 120 år.