Teknisk handbok december 2018

Konstbyggnader - Broar & kajer - kajkonstruktioner

Kajplan och kajkonstruktioner dimensioneras enligt Eurocodes dock minst för en jämnt fördelad nyttig last om 20 kPa. Se även avsnitt L under sidan "Öppningsbara broar".

 

Vid betraktande av kajens stabilitet antas kajen belastas vinkelrätt krönbalken med 20 kN/m och parallellt kajen med 5 kN/m. Kajkonstruktion ska kunna uppta en horisontell stötkraft från fartyg om 0,75 MN, γf=1,3, och lastlängd 1m.

 

Konstruktionerna ska dimensioneras för ett godtyckligt stagbortfall. Vid stagbortfall tillåts förhöjda spänningar i ingående konstruktionsdelar, spänningen i stål får uppgå till sträckgränsen och spänningen i betong till halva kubhållfastheten. Dubbla stag vid kajavslutningar ska utföras.

 

Sponten ska dimensioneras för en vattenståndsskillnad på 0,5m för vanligt lastfall, då vattenytan går ner efter högt vattenstånd.

 

Bakåtförankringen utförs med sneda stag förankrade ner i kalkberget, alternativt med horisontella stag och ankarplatta i betong.

 

 

Exempel på ankarplatta i betong

 

Infällda kajstegar ordnas med max 50 m avstånd. Handtag på betongkrönbalk monteras med låsta beslag. Material i SMO 254 (EN 1.4547) eller SS 142377 (EN 1.4462). Kajstege av typ repstege accepteras inte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typsektion från Hjälmarekajen. Överkant krönbalk ska utföras med 20 cm överhöjning.

 

Fäste för räddningslina, monteras i pågjutningen, alternativt svetsas i spont med lämplig elektrod och plastad 10 mm rostfri räddningslina monteras, ca 0.2. över medelvattenytan.

 

På en spontkaj utan pågjutning svetsas kajstegen mot spont med lämplig elektrod.

 

Beständighetskrav för spont

 

Avrostning enligt SS-EN 1993-5:2007, tabell 4.2, för "Havsvatten med stort angrepp", vilket innebär 1,2*7,5=9mm i avrostning, detta oberoende om annat skydd monteras. Till detta kommer den statiskt verksamma delen som ska finnas kvar efter 120 år.

 

Betongpågjutning utsida spont ner till -1m under MW och på insida spont ner till MW och innesluta bakåtförankringen.